1- تنوع بخشی به تولیدات و ارتقای کیفیت تولیدات با استفاده از دانش فنی و تکنولوژی نوین و استاندارد کردن مواد تولیدی.
2- توسعه واحد های تحقیق و توسعه و فروش.
3- برند سازی با توجه به تجارب و دستاورد های شرکت در بیش از دو دهه فعالیت در بازارهای داخلی و خارجی.
4- توسعه بازاریابی با هدف حضور رقابتی در بازار های داخلی و جهانی.
5- همکاری و مشارکت با کمپانی های معتبر داخلی و خارجی.
6- استفاده از امکانات مالی داخلی و خارجی جهت اجرای پروژه های تولید و فرآوری مواد معدنی
7- ادامه استقرار استانداردهای ملی و بین المللی.
8- احترام به قوانین زیست محیطی در کلیه فعالیت ها از جمله صیانت از منابع طبیعی و استفاده از انرژی های پاک و…
9- گسترش عمل به مسئولیت های اجتماعی