علیرضا قبادی

سرپرست حسابرسي در موسسه حسابرسي آريابهروش 1385 تا 1392
مدير مالي و اداري شرکت تلاشگران انديشه کاراد(گروه مالي گردشگري) از 1393 تا 1395
مدير مالي و اداري شرکت صنعتي و معدني ستبران و توليدي سرام ديرگداز از سال 1395 تا کنون
مدرس دانشگاه علمي و کاربردي و دانشگاه مادول اتريش